Robert T. Tally Jr.

Texas State Ün:vers:tes:’nde İng:l:zce profesörü olan Robert T. Tally Jr.’ın çalışma alanları özell:kle Amer:kan edeb:yatı ve karşılaştırmalı edeb:yat alanında mekân, anlatı ve tems:l arasındak: :l:şk:lere odaklanır. Edeb:yat alanında yüksek l:sansını, kültürel ve eleşt:rel çalışmalar alanında doktorasını tamamlayan Tally, Duke Ün:vers:tes:’nde felsefe eğ:t:m: görmüş, aynı zamanda da Duke Ün:vers:tes: Hukuk Fakültes:’nden “hukuk doktoru” ünvanını almıştır. Özell:kle son dönemde kuramsallaştırılmaya çalışılan jeoeleşt:r:, edeb: coğrafya ve mekânsal beşer: b:l:mler alanlarına katkı sunan Tally, eleşt:rel teor:de mekânın rolünü ön plana çıkarır. Mekân, ütopya ve edeb: eleşt:r: eksen:nde b:r d:z: çalışma yapan yazarın Hermann Melv:lle, Edgar Allen Poe, Kurt Vonnegut ve l:sans dönem:nde öğrenc:s: olduğu Fredr:c Jameson üzer:ne de müstak:l eserler: bulunmaktadır. Edeb:yat, mekân ve tems:l :l:şk:ler: :le alakalı b:rçok çalışması bulunan Tally, Nat:onal Endowment for the Human:t:es (NEH) D:st:ngu:shed Teach:ng Professorsh:p ünvanına da sah:pt:r.
BAŞLICA ESERLERİ: Melv%lle, Mapp%ng and Global%zat%on: L%terary Cartography %n the Amer%can Baroque Wr%ter. London: Cont:nuum, 2009; Kurt Vonnegut and the Amer%can Novel: A Postmodern Iconography. London: Cont:nuum, 2011; Utop%a %n the Age of Global%zat%on: Space, Representat%on, and the World System. New York: Palgrave Macm:llan, 2013; Mekânsallık, Çev. Emel Aras, Ankara: Hece Yayınları, 2019; Poe and the Subvers%on of Amer%can L%terature: Sat%re, Fantasy, Cr%t%que. New York: Bloomsbury, 2014; Fredr%c Jameson: The Project of D%alect%cal Cr%t%c%sm. London: Pluto Press, 2014; Topophren%a: Place, Narrat%ve, and the Spat%al Imag%nat%on. Bloom:ngton: Ind:ana Un:vers:ty Press, 2019.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0